Global well-posedness for the generalized Navier-Stokes-Coriolis equations with highl...
Xiaochun Sun, Mixiu Liu, Jihong Zhang, et al.