September 24, 2021
DFT calculation for the electronic properties and quantum capacitance of pure and dop...
Shuo Xu, Shi-Jie Wang, Li Xiao-Hong, et al.