loading page

The Respiratory Elastance Ratio in Thanatophoric Dysplasia: A Case Report
  • +2
  • Kazunori Aoki,
  • Hiroshi Kurosawa,
  • Aya Shirasawa,
  • Yuki Shiomi,
  • Yusuke Seino
Kazunori Aoki
Hyogo Prefectural Kobe Children's Hospital

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Hiroshi Kurosawa
Hyogo Prefectural Kobe Children's Hospital
Author Profile
Aya Shirasawa
Hyogo Prefectural Kobe Children's Hospital
Author Profile
Yuki Shiomi
Hyogo Prefectural Kobe Children's Hospital
Author Profile
Yusuke Seino
Hyogo Prefectural Kobe Children's Hospital
Author Profile