Contribution of Nitrogen Heteroatom to Anion-π Interaction of N-heterocyclic Anthrace...
Huan Zhang, Bingqiang Wang, Shuangli Du, et al.