Effects of toxic Microcystis aeruginosa on the expression of Hox genes in Daphnia sim...
Xiaoxue Xu, Daogui Deng, Ya-nan Zhang, et al.