June 10, 2021
A Novel SRY Pathogenic Variant from a 46,XY Female Harboring a Nonsense Point Mutatio...
Shengfang Qin, Xueyan Wang, Yunxing Li, et al.