Application of two-dimensional sandwich structure supported Pt single-atom catalyst i...
yanshuai li, shizhi dong, bingshuai zhu, et al.