High-temperature Cyclic Deformation Behavior and Damage-coupled Unified Viscoplastic...
Zhenxing Wu, Xuedong Chen, Zhichao Fan, et al.