loading page

Improving ethylene glycol utilization in Escherichia coli fermentation
  • +2
  • Smaranika Panda,
  • Vincent Yuen Kin Fung,
  • Jie Fu J Zhou,
  • Hong Liang,
  • Kang Zhou
Smaranika Panda
Author Profile
Vincent Yuen Kin Fung
Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, National University of 7, National 11 University of Singapore
Jie Fu J Zhou
Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, National University of 7, National 11 University of Singapore
Hong Liang
Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, National University of 7, National 11 University of Singapore
Kang Zhou
Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, National University of 7, National 11 University of Singapore