Identification of novel deep intronic PAH gene variants in patients with phenylketonu...
Xiaohua Jin, Yousheng Yan, Chuan Zhang, et al.