December 31, 2020
Study on High-Cycle Fatigue Behaviors and Fracture Mechanism of RuT450
MengXiao Zhang, JianChao Pang, Meng Lingjian, et al.