Computational Study of Inversion-topomerization Pathways in 1,3-Dimethylcyclohexane a...
Huiting Bian, Yifan Zhang, Yongjin Wang, et al.