Mitral commissural prolapse
EVA PAPADIMITRAKI, Alexandros Patrianakos, Antonis Pitsis, et al.