Uncovering the genetic diversity of yams (Dioscorea spp.) in China by combining pheno...
Tianxu Cao, Jingyu Sun, Nan Shan, et al.