An exceedingly rare cause of neonatal shock: persistent fifth aortic arch with critic...
Yun Yang, Xin Zhang, Lingyun Fang, et al.
Multimodality imaging of a rare right ventricular angioleiomyoma
Wenpei Fu, Liangru Zhu, Mingxing Xie, et al.
Multimodality imaging of multiple giant right coronary artery aneurysms combined with...
Mingxing Xie, Yu Cai, Shenglei Shu, et al.
Left circumflex coronary artery aneurysm combined with fistula to the left ventricle
Zhang Yue, Manwei Liu, Kailun Zhang, et al.