July 13, 2022
Effect of hydrophilic properties of packings on mass transfer performance of water di...
Zhiwei Zhang, Zhengliang Zhang, Xubin Zhang, et al.
November 16, 2020
N-containing silane coupling agent modified Pd/(α-Al2O3) catalyst for semi-hydrogenat...
Mingshuai Sun, Fumin Wang, Jiaqi Hu, et al.