Molecular detection and phylogenetic analysis of pigeon circovirus in China during 20...
Haoran Wang, Hui Gao, Zhiwen Jiang, et al.