A note to further explain the mechanism of turbulent flow drag reduction by polymer f...
Xin Zhang, Xiaodong Dai, Jishi Zhao, et al.
Alternating Magnetic Field Enhances Photocatalytic CO2 Reduction
Xianhe Li, Ke Wang, Quanhao Shen, et al.