November 03, 2020
An elasto-plastic damage accumulation model for predicting the fatigue life of ductil...
Jindong Huo, Xiaochuan You, Jianan Hu, et al.