Asymptomatic infection outcomes for brucellosis: A meta-analysis
Huixin Yang, Xiangyi Zhang, Jing Hu, et al.