Efficient separation of 1,3-butadiene from C4 hydrocarbons by flexible metal-organic...
Wang Lu, Hongliang Huang, Zhu Hejin, et al.
Air-Steam Etched Construction of Hierarchically Porous Metal-Organic Frameworks
Hongliang Huang, Yuxiu Sun, Xuemeng Jia, et al.