A chromosome-scale genome assembly of the Mongolian oak (Quercus mongolica)
Wanfeng Ai, Mei Mei, Xiaolin Zhang, et al.