Human--desertification coupling relationship in the karst region
Erqi Xu and Hongqi Zhang