Performance of a degassing hydrocyclone with main and subsidiary chambers
Xiao Xu, Junjie Wang, Lei Wang, et al.