Baicalin protects against APEC-induced colibacillosis by regulating gut microbiota an...
Lu-Yuan Peng, Hai-Tao Shi, Zi-Xuan Gong, et al.