Guidewire Knot Formation
Hiroaki Saito, Tsuyoshi Suda, Yoji Nishida, et al.