September 16, 2020
Effect of Initial Crack-depth Ratio on Dynamic Fracture Properties of FRP Strengthene...
Jueding Liu, fnq xiangqian, hu shaowei, et al.
September 11, 2020
Effect of Initial Crack-depth Ratio on Dynamic Fracture Properties of FRP Strengthene...
Jueding Liu, fnq xiangqian, hu shaowei, et al.
August 23, 2020
Influence of Initial Crack-depth Ratio on Dynamic Fracture Characteristics of FRP Rei...
Jueding Liu, fnq xiangqian, hu shaowei, et al.