Effect of long-term  fertilizer type with film mulching on maize yield, soil aggregat...
pengfei Dang, Tiantian Huang, Chen Lu, et al.