Response of biomass allocation strategies to plant-soil C:N:P stoichiometry in Alfalf...
zhouchang yu, Wei Zhang, Xiao-ping Xin, et al.