Pregnancy luteoma accompanied by cervical insufficiency: a case report
Xinyi Wang, Xin Li, Chunyan Shi, et al.