Long-term hearing performance and soft tissue outcomes of Baha@ Attract system in pat...
Ying Chen, You-zhou Xie, Liu-Jie Ren, et al.
Instant Auditory Benefit of an Adhesive BCHD on Children with Bilateral Congenital Mi...
Liu-Jie Ren, Ya-Shan Duan, Jin-Chao Yu, et al.