Implications of CD39 in immune-related diseases
Jianrui Zeng, Zhaochen Ning, Hui Zhang, et al.