Diagnosis of cardiac blood cyst by echocardiography in 8 cases
Jingyi Wang, Jiancheng Han, Ye Zhang, et al.