Recurrent ameloblastoma with both hypercalcemia and BRAF mutation: a case report
Hidenori Suzuki, Eiichi Sasaki, Ryota Nakamura, et al.