Effects of freeze-thawing processes on soil water transport in degraded agricultural...
Libo Sun, Xiaomin Chang, Xinxiao Yu, et al.
Effects of freeze-thawing processes on soil water transport in degraded agricultural...
Libo Sun, Xiaomin Chang, Xinxiao Yu, et al.
Rainfall intensity affects foliar water uptake of conifers
Ziqiang Liu, Huan Zhang, Xinxiao Yu, et al.