Cancer-related single amino acid variation prediction
Jia-Jun Liu, Chin-Sheng Yu, Hsiao-Wei Wu, et al.