Hospital-Acquired Conditions of a Grade A hospital in China
Qian Jia, Guoguang Zhao, Lihong Wang, et al.