Spatial patterns of leaf δ13C and δ15N of aquatic macrophytes in the arid zone of nor...
Xusheng Gong, Zhiyan Xu, Qiutong Peng, et al.