Immune system response after stress in the background of ionizing radiation
ORALBEK ILDERBAYEV, Gulmira Zharmakhanova, Saule Rakhyzhanova, et al.