Potential Impact of Brain and Heart Interaction on Cardiovascular System in COVID-19...
Qianyun Guo, Xunxun Feng, Yujie Zhou, et al.