Periprocedural transesophageal echocardiogram guide treatment of ablation catheter en...
Pei Lin, Ding-Wei Lin, Ju-Yi Chen, et al.
Weird spikes
Chao-Yu Chen and Ju-Yi Chen