June 17, 2020
Thoracoscopic versus open resection for symptomatic congenital cystic adenomatoid mal...
jintao zheng, Huajian Tang, Jiequan Li, et al.