November 02, 2020
Detection and genetic diversity of water buffalo astrovirus in Guangxi province of Ch...
Qingli Fang, Mingyang Li, Haifeng Liu, et al.
June 13, 2020
Detection and genetic diversity of water buffalo astrovirus in feces reveals neurotro...
Qingli Fang, Mingyang Li, Haifeng Liu, et al.