Refeeding syndrome in a 12-year-old girl with an eating disorder and distal renal tub...
Yoshiaki Sasaki, Yuichi Akaba, Hiroki Kajino, et al.