First-generation Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) patients with a Wuhan-traveling...
Peiyan Zhang, Jincheng Chen, Guohui Xiao, et al.