Accurate prediction of standard enthalpy of formation based on semiempirical quantum...
zhongyu Wan, Quan-de Wang, Jinhu Liang, et al.