June 04, 2020
Using source-sink landscape theory to investigate factors influencing ecological proc...
Shuang-shuang Hou, Li-fei Yu, Wei Yan, et al.