Diabetes mellitus and QTc prolonging medications usage increased the risk of QTc prol...
Yu Liao, Ting-Chun Huang, Mu-Shiang Huang, et al.