Study on the clinical healing time of Gukangling-Flquid in treating fracture patients
Qiongxian Wang, Ling-xiong Wu, lin-bo Bao, et al.