Study on the clinical healing time of Gukangling-Flquid in treating fracture patients
Qiongxian Wang, Ling-xiong Wu, lin-bo Bao, et al.
Study on Five Typical Cases of Fracture Treated by Gukangling-Fluid Preparation
Qiongxian Wang, Qirui Yang, Chen Li, et al.